คณะผู้บริหารโรงเรียนสิงห์บุรี

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไปและบุคคล