ข้อมูลโรงเรียน
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
บุคลากรโรงเรียน
 

 

Untitled Document
    เกียรติประวัติโรงเรียนสิงห์บุรี

เกียรติประวัติ

  • โรงเรียนสิงห์บุรี ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ปีพุทธศักราช 2529 ปีพุทธศักราช 2538  และปีพุทธศักราช 2559
  •  วันพฤหัสบดีที่  16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จเปิดอาคารหอสมุดหอมหวล พรทวีทัศน์และอาคารหอวัฒนธรรม ทรงปล่อยปลา และทรงปลูกมะกล่ำต้นซึ่งเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนสิงห์บุรี
  • วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จประกอบพิธีเปิดห้องสืบค้นอินเตอร์เน็ต “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา” ณ หอสมุดหอมหวล พรทวีทัศน์

ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา

ปี 2559

  • สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน จากกระทรวงวัฒนธรรม
  • รางวัล MOE AWAEDS สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากกระทรวงศึกษาธิการ
  • โรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม จากธนาคารออมสิน ร่วมกับ สพฐ.
  • ผลงานด้านเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่น ประเภทสถานศึกษา จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
  • รางวัลเหรียญเงิน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากสพฐ.
 
 
 


โรงเรียนสิงห์บุรี  ตำบลบางมัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี  16000   โทรศัพท์ 036-507171 โทรสาร 036-507172    e-mail : singburi_sch@yahoo.co.th