ข้อมูลโรงเรียน
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
บุคลากรโรงเรียน
 

 

Untitled Document
    พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายสถานศึกษา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสิงห์บุรีเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
สร้างเยาวชนชั้นนำบนพื้นฐานความเป็นไทยและพอเพียง

 

พันธกิจ

1. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

3. ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม และจิตสำนึกรับผิดชอบ ต่อส่วนรวม

4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทัศนคติ และค่านิยม

รักษ์ในความเป็นไทยและพอเพียง

 

เป้าประสงค์

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

3. ผู้เรียนมีศักยภาพอย่างหลากหลายเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาสู่สากล

4. โรงเรียนมีระบบการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ TQA

5. โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาจากชุมชน

6. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

7. ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

8. ผู้เรียนมีทัศนคติ ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย

9. ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต ยึดแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับโรงเรียนมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพด้านคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เพียงพอ
และมีความพร้อมควบคู่เทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา

 
 
 


โรงเรียนสิงห์บุรี  ตำบลบางมัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี  16000   โทรศัพท์ 036-507171 โทรสาร 036-507172    e-mail : singburi_sch@yahoo.co.th