ข้อมูลโรงเรียน
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
บุคลากรโรงเรียน
 

 

Untitled Document
    อัตลักษณ์โรงเรียนสิงห์บุรี

เอกลักษณ์โรงเรียน

 

สร้างเยาวชน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม นำสังคม

 

อัตลักษณ์นักเรียน

 

SING – การสร้างคุณภาพของนักเรียนทุกคนให้องอาจ เยี่ยงสิงห์ที่แท้จริง

S - SKILL

I - INTELLIGENCE

N - NATIONALISM

G - GO TO BE GOOD CITIZEN

คุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน

 

- มีความรับผิดชอบ

- มีวินัย

- มีความซื่อสัตย์

- มีจิตสาธารณะ

- พอเพียง

 

สัญลักษณ์

รูปสิงห์ในวงกลม

 

    สีประจำโรงเรียน

 

            เป็นสีที่ได้มาจากสีของโรงเรียนเดิมทั้ง 2 โรงเรียนคือ

                สีฟ้า ได้มาจากสี ฟ้า - ชมพู ซึ่งเป็นสีประจำ โรงเรียนสิงหวัฒนพาห

                     หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม ความอ่อนน้อมถ่อมตน

                สีแดง ได้มาจากสี แดง - ขาว ซึ่งเป็นสีประจำ โรงเรียนสตรีสิงห์บุรี

                     หมายถึง ความรู้ ภูมิปัญญา ความรัก ความสามัคคี

 

    ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 

มะกล่ำต้น

 

    คติพจน์

 

            ปญฺญา ชีวิต ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต

 

    อุดมการณ์ของโรงเรียน

 

            สะอาด ประหยัด พัฒนา ใฝ่หาคุณธรรม

 
 
 


โรงเรียนสิงห์บุรี  ตำบลบางมัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี  16000   โทรศัพท์ 036-507171 โทรสาร 036-507172    e-mail : singburi_sch@yahoo.co.th