ข้อมูลโรงเรียน
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
บุคลากรโรงเรียน
 

 

Untitled Document
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสิงห์บุรี
นายพนม ชุณหเสวี 1 สิงหาคม 2515-15 มิถุนายน 2520
นายชลิต เจริญศรี 1 สิงหาคม2520-8 ธันวาคม 2531
นายเจริญ สุขเกษม 9 ธันวาคม 2531-14 ตุลาคม 2532
นายเมือง ทองยิ่ง 15 ตุลาคม 2532-13 ตุลาคม 2535
นายเฉลิม ขวัญเมือง 14 ตุลาคม 2535-30 กันยายน 2539
นายละเอียด กันทริกา 1 พฤศจิกายน 2539-25 ธันวาคม 2541
นายปรีชา จาดศรี 3 มกราคม 2542-2543
นายคมสัน ทองประเสริฐ 2543-2546
ว่าที่ร้อยตรีสุวิช พึ่งตน 2546-2550
ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ 10 มีนาคม 2551- 8 ตุลาคม 2554
นายปราโมทย์ วุฒิวิชญานันต์ ธันวาคม 2554-ธันวาคม 2556
นายพรชัย ยิ้มพงษ์ ธันวาคม 2556 - 2559
นายปราโมทย์ เจริญสลุง 9 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน

 

 
 
 


โรงเรียนสิงห์บุรี  ตำบลบางมัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี  16000   โทรศัพท์ 036-507171 โทรสาร 036-507172    e-mail : singburi_sch@yahoo.co.th