ข้อมูลโรงเรียน
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
บุคลากรโรงเรียน
 

 

Untitled Document
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสิงห์บุรี

 

   
นายนำชัย แซ่ตั้ง พระศรีปริยัติโยดม พระครูสุนทรพัฒนาลังกา
ประธานกรรมการ กรรมการ
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรศาสนา   
นายสละ วิเลปนะ นางวัฒนา โคตรมี นายธานิน นวลนิศาชล
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้แทนผู้ปกครอง   
นายบำเหน็จ บุษบงค์ นายพิบูล เหล่ารัตนกุล นายขจิต นาวีระ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


   
นายสุชีพ โกมล นายอุดม จำปาสัก นายมงคล ตุงคะสมิต
กรรมการ
ผู้แทน อปท.
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรชุมชน   
นายสุประดิษฐ์ เหลืองดิลก นายกมล แก้วอ่อน นายปราโมทย์ เจริญสลุง
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้แทนครู
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี
กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 


โรงเรียนสิงห์บุรี  ตำบลบางมัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี  16000   โทรศัพท์ 036-507171 โทรสาร 036-507172    e-mail : singburi_sch@yahoo.co.th