ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามโรงเรียนสิงห์บุรี จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ ระหว่างวันที่  22-24  มิถุนายน  2554  โดยบริษัทสุรนารีการประเมินจำกัด
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา)

น้ำหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

10.00

9.86

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

10.00

9.81

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

10.00

9.92

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น

10.00

9.93

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

20.00

11.27

พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

10.00

10.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

5.00

5.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด

5.00

5.00

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

5.00

5.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

5.00

5.00

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

5.00

5.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน                  รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

5.00

5.00

ดีมาก

คะแนนรวม

100.00

90.79

ดีมาก

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป        ☑   ใช่   ☐  ไม่ใช่
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป  10 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี    ☑   ใช่   ☐  ไม่ใช่สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ☑   ใช่  ☐ ไม่ใช่

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
☑ สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      ☐ ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

HOME